Untitled Document
home


Welkom

De Stichting Kornalijn staat voor de praktische uitvoering van realistische ideeën voor de toekomst van het platteland. De vernieuwde land- en tuinbouw zijn kenmerken van de 21e eeuw. Functieveranderingen in gebruik van het landschap en/of andere vormen van productie leiden tot ingrijpende aanpassingen op het platteland. De Stichting Kornalijn heeft een uitstekend netwerk. Daartoe behoren onder meer onderzoeksinstellingen, overheden, financiële instellingen, natuur- en landschapsorganisaties, adviesbureaus en land- en tuinbouworganisaties. Inschakeling van de stichting betekent voor betrokkenen dat er maximaal gebruik wordt gemaakt van de beschikbare innovatieve kennis.

Stichting Kornalijn zet zich in voor toekomstgerichte projectideeën, met een onverwachtse invalshoek. Op toekomstige veranderingen vanuit klimatologische omstandigheden, zoals vernatting en verdroging wordt ingespeeld. Combinaties van nieuwe teelten in samenhang met natuur, landschap en milieu; de veranderende flora en fauna; recreatie-ontwikkeling ‘dicht bij huis’ zijn een aantal speerpunten van de stichting.

Daarbij houdt de stichting rekening met de huidige maatschappelijke ontwikkelingen. Immers, duurzame landbouw, nieuwe landschappen in combinatie met niet-alledaagse woonvormen maken ook deel uit van de invulling van het toekomstige platteland en de verstedelijking. Het gaat daarbij ook over biologische teelten, landbouw en zorg, toerisme, water en milieu, landschappelijke waarden en natuurbeleving. Stichting Kornalijn stimuleert kansen voor een levenskrachtig platteland.

Als hulpmiddel voor een duurzame inrichting van het platteland houdt de stichting themabijeenkomsten, cursussen en workshops. Dit gebeurt in groepsverband.

Op deze website kunt u informatie vinden over de Stichting Kornalijn. Vragen, suggesties en/of opmerkingen kunt u mailen naar: info@stichtingkornalijn.nl.Op de hoogte blijven

Regelmatig nieuws en informatie ontvangen?
Als u zich aanmeldt, ontvangt u op uw e-mail de aankondigingen
over de workshops en andere activiteiten die in 2010
georganiseerd worden.

Aanmelden

Actueel:

Verschillende workshops in 2016

Lees verder...Het project Cranberryteelt in Drenthe is medegefinancierd door provincie drenthe en door het Ministerie van LNV.
header
(c) Stichting Kornalijn

Disclaimer